w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

Koszt 4-letniego kursu psychoterapii :

I rok SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

Moduł: Podstawy systemowej terapii rodzin

240 godz.

6250 zł
(w tym 1168,70 VAT)

II rok SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

Moduł: Systemowa terapia rodzin

200 godz.

5250 zł
(w tym 981,71 VAT)

III rok SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN
Moduł: Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami

III rok PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE W PSYCHOTERAPII
Moduł: Treningowa analityczna psychoterapia grupowa cz. I

III rok
Moduł: Podejście egzystencjalne –psychoterapia Gestalt
Moduł: Podejście behawioralno-poznawcze w psychoterapii


100 godz.


100 godz.


30 godz.
30 godz.


2875 zł
(w tym 537,61 VAT)


2500 zł


730 zł (w tym 168,47 VAT)
730 zł (w tym 168,47 VAT)

IV rok PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE W PSYCHOTERAPII
Moduł: Podejście psychodynamiczne w psychoterapii
Moduł: Treningowa analityczna psychoterapia grupowa cz. II

 


200 godz.
100 godz.


4600 zł (w tym 860,16 VAT)
2500 zł

Łącznie

1000 godz.

25 435 zł brutto

 

INFORMACJA O WARUNKACH OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU CAŁOŚCIOWEGO KURSU PSYCHOTERAPII

Zaświadczenie o ukończeniu całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie może otrzymać osoba, która:

1/ odbyła 3 –letnie szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin

2/ odbyła szkolenie „Podejście behawioralno-poznawcze w psychoterapii”

3/ odbyła szkolenie „Podejście humanistyczne – psychoterapia Gestalt”

4/ odbyła szkolenie „Podejście psychodynamiczne w psychoterapii’

5/ odbyła psychoterapię własną – 250 godzin

6/ staż kliniczny umożliwiający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie – minimum 300 godzin, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych, pozostała część w innej placówce prowadzącej psychoterapię, pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta PTPsychologicznego lub PTPsychiatrycznego”.

oraz przedstawiła prace zaliczeniowe:

1. Zapis poprowadzonej przez siebie I sesji rodzinnej na zakończenie modułu systemowego (III rok)

Praca oddawana w formie pisemnej.

2. Opis prowadzonego przez siebie procesu terapii udanego lub nieudanego składającego się z co najmniej 6 sesji rodzinnych, z komentarzem w kategoriach teorii systemowej terapii rodzin, po zakończeniu kursu 4-letniego.

Praca oddawana w formie pisemnej.

3. Zapis jednej prowadzonej przez siebie sesji indywidualnej z komentarzem

w kategoriach pojęciowych teorii psychodnamicznej.

Praca oddawana w formie pisemnej.