wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Turniejowa 65/25
30-619 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Lenartowicza 13/6 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

Koszt 4-letniego kursu psychoterapii :

I rok SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

Moduł: Podstawy systemowej terapii rodzin

240 godz.

5600 zł

II rok SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

Moduł: Systemowa terapia rodzin

200 godz.

4700 zł

III rok SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN
Moduł: Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami

III rok PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE W PSYCHOTERAPII
Moduł: Treningowa analityczna psychoterapia grupowa cz. I

III rok
Moduł: Podejście egzystencjalne –psychoterapia Gestalt
Moduł: Podejście behawioralno-poznawcze w psychoterapii


100 godz.


100 godz.


30 godz.
30 godz.


2500 zł


2400 zł


650 zł
650 zł

IV rok PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE W PSYCHOTERAPII
Moduł: Podejście psychodynamiczne w psychoterapii
Moduł: Treningowa analityczna psychoterapia grupowa cz. II

 


200 godz.
100 godz.


3900 zł
2400 zł

Łącznie

1000 godz.

22 800 zł

 

INFORMACJA O WARUNKACH OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU CAŁOŚCIOWEGO KURSU PSYCHOTERAPII

Zaświadczenie o ukończeniu całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie może otrzymać osoba, która:

1/ odbyła 3 –letnie szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin

2/ odbyła szkolenie „Podejście behawioralno-poznawcze w psychoterapii”

3/ odbyła szkolenie „Podejście humanistyczne – psychoterapia Gestalt”

4/ odbyła szkolenie „Podejście psychodynamiczne w psychoterapii’

5/ odbyła psychoterapię własną – 250 godzin

6/ staż kliniczny umożliwiający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie – minimum 300 godzin, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych, pozostała część w innej placówce prowadzącej psychoterapię, pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta PTPsychologicznego lub PTPsychiatrycznego”.

oraz przedstawiła prace zaliczeniowe:

1. Zapis poprowadzonej przez siebie I sesji rodzinnej na zakończenie modułu systemowego (III rok)

Praca oddawana w formie pisemnej.

2. Opis prowadzonego przez siebie procesu terapii udanego lub nieudanego składającego się z co najmniej 6 sesji rodzinnych, z komentarzem w kategoriach teorii systemowej terapii rodzin, po zakończeniu kursu 4-letniego.

Praca oddawana w formie pisemnej.

3. Zapis jednej prowadzonej przez siebie sesji indywidualnej z komentarzem

w kategoriach pojęciowych teorii psychodnamicznej.

Praca oddawana w formie pisemnej.